Przykłady języków skryptowych

Na rynku możemy znaleźć wiele języków skryptowych. I tak o to PHP to jeden z najpop­u­larniejszych języków skryp­towych (także jeden z pier­wszych powszech­nie uży­wanych). Pow­stał jako rozsz­erze­nie pop­u­larnego kiedyś języka skryp­towego Perl z myślą o aplikac­jach inter­ne­towych.

Nadal jest z nimi ściśle związany. Jest to język bardzo pop­u­larny w Internecie (na przykład fora inter­ne­towe, por­tale, blogi). Kolejnym popularnym językiem jest Python, którego zdobywa coraz większą rzeszę zadowolonych użytkowników.

Zaletą tego języka jest jego pros­tota. Praw­dopodob­nie to Python jest najłatwiejszym językiem do nauki programowania. Język ten jest uży­wany głównie w start-upach oraz małych firmach.

Język Ruby jest to najm­niej pop­u­larny język jeśli chodzi o oferty pracy. Node.JS to tech­nolo­gia, o której ostat­nio robi się głośno.

Jej cechą unikalną jest inne pode­jś­cie do pro­gramowa­nia aplikacji webowych, tak zwane programowanie zdarzeniowe. Raczej nie pole­cany początku­ją­cym, ale mimo wszystko wartyuwagi. Technolo­gia ta obec­nie jest najczęś­ciej wybier­ana przez star­tupy lub w dużych fir­mach do pro­jek­tów eksperymentalnych.

mocne końcówki do wkrętarki www.eurohockey.pl